Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus)

Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus)

Taken at Harbridge, Hampshire - February 2016.

Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus)

Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus)

Slimbridge WWT - September 2016