Fieldfare (Turdus pilaris)

Fieldfare (Turdus pilaris)

December 2017 - Salisbury Plain

Fieldfare (Turdus pilaris)

Fieldfare (Turdus pilaris)

December 2016 - Salisbury Plain

Fieldfare (Turdus pilaris)

Fieldfare (Turdus pilaris)

December 2016 - Salisbury Plain

Fieldfare (Turdus pilaris)

Fieldfare (Turdus pilaris)

December 2016 - Salisbury Plain