Glossy ibis (Plegadis falcinellus)

Glossy ibis (Plegadis falcinellus)

Taken at Seaton Marshes - February 2016.

Glossy ibis (Plegadis falcinellus)

Glossy ibis (Plegadis falcinellus)

Donanna National Park - April 2016