Pintail (Anas acuta)

Pintail (Anas acuta)

Taken at Slimbridge WWT, a common wintering ground for the Pintail.

Pintail (Anas acuta)

Pintail (Anas acuta)

Taken at Slimbridge 2015

Pintail (Anas acuta)

Pintail (Anas acuta)

Taken at Slimbridge 2015