Shoveler (Anas clypeata)

Shoveler (Anas clypeata)

Taken at Blashford Lakes - February 2016.